Meze interpretace / Interpretation Limits

Matrai Erik, 2013

Profil Matraie Erika (HU) je jednou z pěti částí mé práce Meze interpretace z Budapešti, Maďarsko. Pracoval jsem s tamními členy současné umělecké scény. Projekt je založen na jednoduché přesmyčce – výměně rolí mezi aktéry. Jedná se ve skutečnosti o dnes populární dokumentární formát- video profilu . To je důvod, proč automaticky věříme pravosti jeho výpovědi. Práce s tímto předpokladem a formou tohoto druhu dokumentace je to, co mě velmi zajímá.

Projekt vznikl pod záštitou Galerie Futura a AQB Budapešť, Višegrádský fond.
Speciální poděkování: Matrai Erik
HDV videa 1920x 1080, 05: 49 min

EN

The Matrai Erik’s (HU) profile is a one part of my work called Interpretation Limits made in Budapest, Hungary. I worked with a real members of contemporary art scene in Hungary. The project is based on a simple anagram – the exchange of roles between actors. It concerns in fact about a nowadays popular documentary format – video profile. That’s why we automatically believe of its authenticity. The focus of this assumption and the form of this kind of documentation is what interests me very much.

Residency project of Futura Gallery, AQB Budapest, sponsored by Visegrad Fund.
Special thanks to Matrai Erik
HDV video 1920x 1080, 05: 49 min