About me

Umělec jako návštěvník nebo kurátor

Roztřesení nohou před obrazem v muzeu, vyťukávání zvuku soch na veřejných prostranstvích, osobní zpověď o průběhu umělecké rezidence. Jedná se jen o několik námětů z děl Petra Krátkého, který glosuje galerijní provoz, podobně jako vlastní tvůrčí přístup k umění a jeho prezentaci.

Ve videích často vystupuje jako hlavní aktér nebo nejméně průvodce. Vedle performativních akcí autor vytváří kurátorské koncepty, kdy se vyjadřuje systematicky například ke klasické malbě. “Napříč médii mě vždy fascinovala jejich formální kritéria, omezení a danosti, které se také často stávají námětem prací, ve kterých se potkávají, doplňují nebo navzájem vyvracejí. V podstatě mě zajímá na obraze to stejné jako na videu, soše nebo na výstavě, kterou také považuji za svébytné umělecké médium.”

Petr Krátký (*1985) žije v Praze, vede nezávislou Galerii 207 v rámci VŠUP v Praze, jeho tvorba byla součástí cen či výběrů mj. Szpilman Award, works.io (Chimera Art project), Jiné vizí (PAF).

 

EN

The Artist as Visitor or Curator

Knees getting weak in front of a painting at a museum, tapping out the sound of sculptures at public spaces, a personal account of the course of an art residency; these are but a few subjects of the works of Petr Krátký commenting on the gallery scene as well as on his creative approach to art and its presentation.

In his videos, he is often featured as a protagonist or at least a guide. Besides performative events, the artist also creates curatorial concepts, systematically giving his opinion for instance on classic painting. “Across media, I have always been fascinated by their formal criteria, limitations and givens that also often become the subject of works in which they meet, complement or exclude each other. In fact, I am interested in the same thing, be it in a painting, video, sculpture or an exhibition, which I also consider to be a distinctive artistic medium.”

Petr Krátký (born 1985) lives in Prague and runs the independent Gallery 207 at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague. His works were included in awards and selections such as the Szpilman Award, works.io – Chimera Art Award or Other Visions (PAF).