Retrospektiva / Retrospect

Galerie Luxfer, 2011

Retrospektiva, byla situace realizovaná pro Galerii Luxfer v České Skalici. Dílo se skláda- lo z 16 videí řazených do jednoho celku o rozměru 4×4 pole a bylo promítáno na stěnu galerie. Diváci ho mohli sledovat ze židlí seřazených v řadách za sebou. Výběr reprezen- toval stěžejní témata mé filmové tvorby, jako například performance, apropriace umě- leckých děl, vztah umění a veřejného prostoru a téma dekonstrukce uměleckých médií. Analyzování uměleckých forem a přístupů se zde propojuje v jednom uměleckém díle. Jedná se o práci s vlastním archivem, která dokazuje, že původně zamýšlená výsledná forma prezentace nemusí být finální podobou díla.

EN

The Retrospect was situation realized for Luxfer Gallery in Česká Skalice. The work consisted of 16 videos arranged into a whole of size 4×4 fields and was screened on the wall of the space. Viewers could watch it from chairs lined up in rows. The selection represented the principal themes of my film-making, such as performance, appropriation of works of art, the relationship between art and public space and the theme of deconstruction of artistic media. Analyzing art forms and approaches are here combines in one work of art. It is a work with my own archive, which demonstrates that the originally proposed final form of presentation may not be the final version of the work.