Věnováno Dobromile / Dedicated to Dobromila

Etc. Galerie, Praha 2015

kurátor: Martin Prudil
speciální poděkování: Miloš Tóth

Instalace zachází s původními obrazy se stejnou zvídavostí, která vedla Theo van Doesburga v jeho Kontrakompozici k překlopení Mondrianova světa o 45°. Kromě těchto dvou zástupců neoplasticismu, je v kontrastu pracováno s díly malíře Václava Maliny, který se skrze geometrickou stylizaci krajiny hlásí k odkazu modernismu. Původní umělecká díla jsou vyvlastněna, rozložena na jednotlivé elementy a následně znovu složena. Projekt zpochybňuje koncept originality a autorství. Studuje samotné jádro uměleckého díla. Zkoumá, jak nepostradatelné jsou v díle takové složky jako barva, tvar či struktura. Spočívá samá podstata obrazu v jedné z těchto složek, nebo v jejich součinnosti? Nebo snad ještě v něčem jiném? Kromě toho ovšem také poukazuje na vztah mezi produkcí a reprodukcí…

EN

curated by Martin Prudil
special thanks to Miloš Tóth

The installation works with the original paintings with the same curiosity as Theo van Doesburg was driven by when he tipped out Mondrian’s world 45 degrees in his Counter-Compositions. In addition to these two representatives of neoplasticism is in contrast working with works of the painter Václav Malina, who participate through the geometric stylization of landscape also on the legacy of modernism. It expropriates the artwork, decomposes its elements and rearranges them. The project reflects the matter of authorship, it questions the issue of originality, it investigates the substance of the artwork. It analyzes how indispensable parts of a picture are such components as colour, shape or structure. Does the essence of a picture lie in one of these components or in the cooperation of them? Or maybe in something else? Meanwhile it also brings up the relation between production and reproduction.